Home > Kopen, huren en delen > Verhuren (eigenaar) > Eigenaar-verhuurder: steun en verplichten
Eigenaar-verhuurder: steun en verplichtingen PDF Afdrukken

Een eigenaar-verhuurder kan genieten van overheidssteun om de kwaliteit van de woningen die hij verhuurt, te verbeteren  : 

 
Hij moet ook bepaalde verplichtingen naleven :
 
 
 

De steunmaatregelen

 

de Sociale Verhuurkantoren & de fiscale voordelen verbonden aan S.V.K.'s.
 
De S.V.K.'s zijn erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 1998). Ze beheren meer dan 3.000 woningen. Er zijn 20 erkende S.V.K's.
 
Een S.V.K. garandeert aan de eigenaar, in ruil voor een huurprijs die lager ligt dan de private marktprijs  :
      - de regelmatige betaling van de huur,
      - de verhuurleegstand 
      - het onderhoud van de woning 
     
Het beheer van de verhuur wordt verzekerd via: 
    - een beheersovereenkomst
    - een huur met overeenkomst voor onderhuur
    - een erfpacht
 
Wil de eigenaar gebruik maken van de diensten en waarborgen van de S.V.K.'s, dan moet hij :
 
- een woning aanbieden die voldoet aan de normen van de huisvestingscode 
- genoegen nemen met een huurprijs die lager ligt dan de private marktprijs 
- zijn goed toevertrouwen gedurende minimum 3 jaar
  
In ruil daarvoor wordt de eigenaar vrijgesteld van het verhuurbeheer van zijn goed en kan hij aanspraak maken op :
 
- de verhoogde renovatiepremies 
- de verhoogde energiepremies
- een vermindering van de onroerende voorheffing 
 
Meer info over de Sociale verhuurkantoren
 
de voordelen verbonden aan verhuring via S.V.K. 
 
Vermindering van de onroerende voorheffing (FOD Financiën & Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Gemeenten)
 
De onroerende voorheffing is een belasting op de gebouwen; ze wordt berekend :
- op basis van een % van het geïndexeerd kadastraal inkomen  
0,8% in plaats van 1,25% voor de woningen verhuurd via S.V.K.
- plus de opcentiemen geheven door de Gemeente 
 sommige gemeenten betalen ook de opcentiemen terug voor de woningen die via een S.V.K. werden verhuurd.
 
(aanvraag binnen 6 maanden na de verzending van het aanslagbiljet)
 
 
 
de belastingverminderingen 
 
 
de premies
 
 
 

De verplichtingen

De stedenbouwkundige vergunning

De creatie van een woning in een bestaand gebouw, de wijziging van het aantal woningen in een gebouw en de bestemmingswijziging zijn onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, zelfs indien in het gebouw geen werken worden uitgevoerd.  Er bestaat een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunning (GSV) die de na te leven bewoonbaarheidsnormen nader omschrijft ; het betreft :

1° de minimumoppervlaktenormen,
2° de hoogte onder het plafond (en de tussenverdiepingen),
3° de vrije doorgang van de toegangsdeur (nieuw gebouw),
4° de badkamer (of douchekamer), de WC, de keuken,
5° de natuurlijke verlichting,
6° het uitzicht,
7° de aansluiting op de distributienetten voor water, elektriciteit en (desgevallend) gas en het rioleringsnet.

 
 
De huisvestingscode
 
Om een woning te huur te stellen, moet deze voldoen aan de minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en comfort zoals bepaald in de huisvestingscode. 
 
Meer info over de huisvestingscode
 
 
De brandpreventie
 
Elke woning die te huur gesteld wordt, moet uitgerust zijn met rookmelders 
 
Meer info over de brandpreventie
 
 
Het EPB-certificaat
 
Sinds 1 november 2011 is de eigenaar verhuurder van een woning verplicht om een EPB-certificaat op te maken voordat zijn goed te huur wordt gesteld. 
Opdat de huurder de energieprestaties van verschillende goederen zou kunnen vergelijken, moet het certificaat: 
- beschikbaar zijn vanaf de huuraankondiging van het goed,
- aan de kandidaat huurder op zijn aanvraag worden overhandigd .
 
Meer info over het EPB-certificaat
 
 
De herstellings-en onderhoudswerken
 
De werken die ten laste zijn van de eigenaar en deze ten laste van de huurder, worden bepaald door de rechtspraak met betrekking tot de wetgeving van het huurcontract. 
 
Meer info over de juridische bijstand
 
 
controle van de elektrische installatie
 
Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme gekeurd worden :
- bij de indienststelling,
- bij elke verzwaring van de aansluiting,
- bij elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
Dit organisme zal een geldig keuringsattest afleveren, dat 25 jaar geldig is indien er geen verdere wijzigingen worden aangebracht. 
Indien de elektrische installatie vóór 1 oktober 1981 in dienst werd gesteld, en er geen belangrijke wijziging, verzwaring of uitbreiding werd uitgevoerd, is deze keuring niet verplicht, behalve in het geval van verkoop.  
 
controle van de verwarmingsketel 
 
Sinds 1 januari 2011 is de periodieke keuring van verwarmingsketels verplicht (EPB-verwarmingsreglementering) : de eigenaar van een verwarmingsketel van meer dan 20 kW moet deze  
- jaarlijks laten controleren voor de stookolieketels,
- driejaarlijks voor de gasketels  
  (reinigen van de ketel en van het afvoersysteem, afstellen van de brander, schoorsteentrek, ventilatie van het stooklokaal…).
 
watertoevoerleidingen & loden buizenstelsels 
 
Op 25 december 2013 zal een nieuwe wetgeving worden toegepast : « de loodconcentratie mag maximaal 10 microgram/liter bedragen voor water dat uit de kraan komt » (momenteel bedraagt deze 25 microgr./liter; in 2003 bedroeg de norm 50 microgr./liter). Alle watertoevoerleidingen die nog in lood zijn, moeten tegen deze datum vervangen zijn. 

 

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be