Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Fiscale voordelen
Fiscale voordelen voor beschermde goederen PDF Afdrukken

Vrijstelling van onroerende voorheffing

De goederen die volledig of deels beschermd of ingeschreven zijn op de bewaarlijst, die hoofdzakelijk gebruikt worden als woning en niet worden verhuurd of die uitsluitend gebruikt worden als woning en niet verhuurd worden of die uitsluitend gebruikt worden als voorziening inzake scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezondheid, erkende erediensten of lekenmoraal, in de volgende mate:    

1° ten belope van 25 % indien hun gevel beschermd of op de bewaarlijst opgenomen is;?

2° ten belope van 50 % indien hun interieur of hun tuin geheel of gedeeltelijk beschermd is of staat ingeschreven op de bewaarlijst;?

3° ten belope van 100 % als ze in hun totaliteit beschermd zijn of opgenomen op de bewaarlijst;

Om van de vrijstellingen bedoeld onder 2° of 3° te kunnen genieten, moet voor het betrokken goed een overeenkomst met de Regering worden gesloten waarin wordt voorzien in de toegankelijkheid voor het publiek gedurende de twee dagen van de Openbare Monumentendagen.

De vrijstelling wordt pas van kracht vanaf de kennisgeving van het besluit waarmee het goed op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd wordt en, in voorkomend geval, vanaf het sluiten van de overeenkomst betreffende de toegankelijkheid van het publiek.

(art. 298 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, alinea's 2, 3 en 4 in voege vanaf 2011)

Fiscale aftrek

Onder bepaalde voorwaarden kan de eigenaar van een beschermd goed bepaalde uitgaven aftrekken voor het onderhoud en de restauratie.

Bedrag: 

De helft van de niet gesubsidieerde uitgaven, met een maximum van 35.350 € (BTW inbegrepen), is aftrekbaar van het totale netto-inkomen van de eigenaar.

Voorwaarden:

Het goed mag niet verhuurd worden en moet toegankelijk zijn voor het publiek.

Voor meer informatie: ?Wetboek van de inkomstenbelastingen / Personenbelasting (art. 104/197-206).

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be