Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Premie voor gevelverfraaiing
Premie voor de gevelverfraaiing PDF Afdrukken
Deze wetgeving is van toepassing sinds 1 september 2002. Deze premie wordt toegekend voor het reinigen, het herschilderen en/of het terugbrengen van de gevel aan de straatkant in zijn oorspronkelijke staat.

Voor welke gebouwen ?

De gebouwen moeten :

- ouder zijn dan 25 jaar;
- aangrenzend zijn aan minstens één zijde;
- hun gevel aan de straatkant hebben of zich maximaal 8 meter van de rooilijn bevinden (12 meter in de perimeter GCHEWS);
- voor minstens twee derden van hun verdiepingen (uitgezonderd kelders en zolder) als woonruimte worden;
- geen premie voor de gevelverfraaiing ontvangen hebben sedert minimum 20 jaar.

Wie heeft recht op een premie ?

U heeft recht op deze premie indien u :

- eigenaar, « natuurlijke persoon » of « rechtspersoon » bent. U kunt ook mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker van de woning zijn;
- een vereniging van mede-eigenaars bent;
- huurder bent, met een erfpachtovereenkomst;
- handelaar bent, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een handelsovereenkomst die nog 6 jaar geldig is;
- een erkende vzw bent die ijvert voor de renovatie van de huisvesting, of een SVK -Sociaal Verhuurkantoor.

U hebt recht op een premie ongeacht uw inkomen.

U verbindt er zich toe de bestemming voor huisvesting voor een periode van minstens 5 jaar te behouden (de verkoop (de verkoop is niet verboden voor zover deze bestemming voor huisvesting behouden blijft).

  Men moet altijd één formulier per gebouw invullen voor alle werkzaamheden.
Deze aanvraag moet altijd gebeuren vóór de werken, op het ad hoc formulier vergezeld van enkele administratieve documenten en van het bestek. Start nooit de werken vooraleer u de toelating hiervoor hebt gekregen per ontvangstbewijs.

Dit ontvangstbewijs bevat ook de lijst van de aanvaarde werken, alsook de schatting van het bedrag van de premie.

U kunt het aanvraagformulier en de bijhorende verklarende omzendbrief downloaden:

     

Voor welke werken ?

Enkel de volgende werken worden gesubsidieerd :

- deze gerealiseerd door een geregistreerde aannemer;
- deze die nog niet uitgevoerd werden;
- deze opgenomen in de "lijst van de gesubsidieerde werken" beschreven in de verklarende omzendbrief.

Ze hebben betrekking op:

- de behandeling van het parementwerk van de gevel: reinigen van de niet-geverfde gevels (door verstuiving van verzadigde stoom, herhaalde verstuivingen van water onder lage druk, verstuiving van warm of koud water onder hoge druk of waterstralen van granulaten) of het herschilderen van geverfde gevels (bepleistering, beton, steen of baksteen), aanbrengen van een vochtwerende laag en van een anti-graffitilaag;
- het onderhoud en het (her)schilderen van de gevelelementen (vensterramen, deuren of ieder ander element in hout of metaal zoals een balkon, een kroonlijst ...);
- de herstelling van deze elementen (tot op zekere hoogte): lijstwerk van de bepleistering, balkons (grondvlak en consoles, borstweringen), loggia's (grondvlak en consoles, wanden) of andere elementen.

Wanneer mogen de werken uitgevoerd worden ?

U heeft 2 jaar vanaf het akkoord van het Gewest om de werken uit te voeren. Maar opgelet: u kunt in geen geval met de werken beginnen vóór het bezoek van de inspecteur van de Gewestelijke Administratie.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie komt overeen met met een bepaald percentage van het bedrag van de aanvaarde werken.

bedrag der aanvaarde werken...

Dit bedrag is minder dan het reële bedrag van uw werken omdat het berekend wordt op basis van de eenheidsprijzen bepaald door de gewestelijke administratie voor elke werkpost en niet op basis van het reële bedrag van de werken die in de bestekken zijn opgenomen. De eenheidsprijzen zijn opgenomen in de verklarende omzendbrief.

Naast de eenheidsprijzen is er :

- een minimumbedrag van aanvaarde werken, hetzij 700 € per gebouw, nodig om een aanvraag te doen;
- een maximumbedrag van aanvaarde werken, hetzij 25.000 € per gebouw.

U bent verplicht om alle werken die nodig zijn voor het terugbrengen in de oorspronkelijke staat van netheid, in één keer uit te voeren.
Eens dit bedrag bereikt is, kunt u gedurende 20 jaar voor deze woning geen renovatiepremie meer aanvragen.

percentage...

Het percentage hangt af van de perimeter waarin het gebouw gelegen is; het wordt verhoogd voor de «natuurlijke personen» met een woning in volle eigendom, en voor zover hun inkomen lager is dan 40.000 €.

Het gaat om het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin van 2 jaar geleden, verminderd met 2.500 € per persoon ten laste (2 jaar geleden) en met 2.500 € als de aanvrager en zijn/haar echtgeno(o)t(e) jonger zijn dan 35 jaar op het ogenblik van de aanvraag. 

De erkende vzw's die ijveren voor de renovatie van de huisvesting en de Sociale Verhuurkantoren genieten van een premie van 80 % van het bedrag van de aanvaarde werken, ongeacht de perimeter.

  buiten perimeter perimeter binnen RVOHR,
GCEHWS, Structurerende Ruimte
binnen wijkcontract
basispercentage 30% 50% 75%
verhoging 55% 75% 85%

Enkele verduidelijkingen...

De perimeters

edrlr

De RVOHR -Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie omvat het grootste deel van Brussel-Stad, evenals de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

Binnen de RVOHR genieten bepaalde wijken van renovatieprogramma's die gedurende 4 jaar door de Overheden gevoerd worden: het zijn de perimeters met wijkcontract, waarvoor de premiepercentages hoger zijn.

De GCEHWS – Gebieden van Culturele, Historische, Esthetische en/of voor Stadsverfraaiing en de S.R. – Structurerende Ruimten (voornaamste openbare wegen) zijn perimeters verspreid over de 19 Brusselse gemeenten.

U kunt BRUGIS raadplegen, de cartografische site van het Brussels Hoodstedelijk Gewest om de perimeter te kennen waarin uw woning gelegen is. Om de perimeter te kennen waarin uw woning gelegen is: klik hier.

De Sociale Verhuurkantoren:

Een SVK is een vzw erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de bedoeling tegen sociale voorwaarden woningen uit de privé-sector te verhuren die toebehoren aan privé-eigenaars, tegen betaling van een matige huurprijs.

In ruil daarvoor neemt het SVK het huurbeheer op zich en garandeert het de regelmatige betaling van de huur, ongeacht of de woning wel of niet bewoond is.

Meer info over de Sociale Verhuurkantoren ? Consulteer dan de internetsite van de Sociale Verhuurkantoren.

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be