Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Subsidie klein erfgoed
Subsidie klein erfgoed PDF Afdrukken

 
 
Voor welke werken?
Voor wie?
Subsidiëringspercentage
Stappen en termijnen
Voor meer informatie...

Voor welke werken?

De subsidie heeft betrekking op de handelingen en werken tot restauratie van een element van klein erfgoed, evenals op de voorafgaande studies die noodzakelijk zijn voor hun verwezenlijking. Ze wordt toegekend aan niet beschermde gebouwen en gebouwen die in de bewaarlijst zijn opgenomen. De beschermde gebouwen genieten van een subsidie die hun eigen is en die niet cumuleerbaar is met de subsidie klein erfgoed. 

Onder behoud van een element van klein erfgoed worden verstaan de restauratiewerken van een bestaand element. Worden dus niet gesubsidieerd: de werken voor de reconstructie van een oud element dat bestaan zou hebben en dat sedert meerdere tientallen jaren verdwenen is (een luifel, een balkon...).

Wat verstaat men onder « element van klein erfgoed » ?

Klein erfgoed: de bijzonder opmerkelijke sierelementen toegevoegd aan de structuur van het gebouw, aan de straatgevel, aan de deur of aan de ramen zoals deurbellen, brievenbussen, glas-in-lood en handgrepen, de bijzonder opmerkelijke elementen die de gevelstructuren aan de straatzijde van het gebouw tooien zoals figuratieve of abstracte kunstwerken uitgevoerd in sgraffiti of polychrome betegeling of met behulp van ongeacht welke behandeling van gevelmaterialen, die bijdragen tot de verfraaiing of de identiteit van de gevel, en de bijzonder opmerkelijke elementen die integraal deel uitmaken van de omheining of de decoratie van de aan de straatzijde gelegen  voortuintjes.
(BWRO, artikel 206, 11°)


Voor wie?

Particuliere aanvrager: elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of of een handelshuur is. 

Openbare aanvrager: de gemeenten, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Openbare Vastgoedmaatschappijen, de paragewestelijke en paragemeentelijke organismen evenals de gesubsidieerde scholen.


Subsidiëringspercentage

Voor particuliere aanvragers bedraagt de subsidie 50% van de restauratiekosten met een maximum van 10 000 € per gebouw (voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de toekenningsbeslissing). Dit percentage kan worden verhoogd met 25 % voor personen van wie het inkomen lager is dan 40 000 € of als het gebouw gelegen is in een bestaande wijkherwaarderingszone (wijkcontract)

Voor openbare aanvragers bedraagt de subsidie 75 % van de restauratiekosten met een maximum van 15 000 € per gebouw (voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de toekenningsbeslissing).

Opgelet, de subsidie klein erfgoed is niet verenigbaar met een andere financiële overheidssteun voor dezelfde studies, handelingen of werken. 


Stappen en termijnen

Per gebouw (huisnummer) moet één dossier ingevuld worden.

1) De aanvraag moet ingediend worden alvorens de werken aan te vangen.

De aanvrager verbindt zich ertoe om:

 • in het bezit te zijn van een stedenbouwkundige vergunning indien de werken dit vereisen;
 • in te stemmen met het bezoek van een bestuurslid vóór de aanvang van de werken;
 • het bestuur de datum van de aanvang der werken mee te delen. 

Document op te sturen naar het bestuur:

 • het formulier voor de subsidieaanvraag;
 • een korte beschrijving van het voorwerp van de aanvraag ;
 • indien werken aan een stedenbouwkundige vergunning zijn onderworpen, een afschrift van de afgegeven vergunning of een ontvangstbewijs van de vergunningsaanvraag ;
 • tenminste één kleurenfoto van goede kwaliteit van de gevel of van het voortuintje van het betreffende goed, gedateerd en in overeenstemming met de bestaande situatie;
 • tenminste één kleurenfoto van goede kwaliteit van het element van het betreffende klein erfgoed, gedateerd en in overeenstemming met de bestaande situatie;
 • ieder - vooral grafisch - document dat nuttig zou kunnen zijn voor het goed begrip van de aanvraag (plannen, overzichten, uitvoeringsdetails, etc.), desgevallend;
 • een gedetailleerde offerte van de onderneming of van het studiebureau dat belast is met de uitvoering van de studies, handelingen en werken. Deze moet de diensten en leveringen omvatten, en een prijs voor elke post, de aard van de werken, gebruikte materialen, geplande technieken en afwerking vermelden.
 • desgevallend, een verklarende nota in geval van wijziging in de finale aanblik van het element van klein erfgoed ten opzichte van zijn toestand van vóór de restauratie.

Voor de particuliere begunstigden die een subsidie van 75% aanvragen, dienen twee bijkomende formulieren opgestuurd te worden:

 • het laatste aanslagbiljet;
 • een gezinssamenstelling van de begunstigde, afgeleverd door het gemeentebestuur sedert minder dan drie maanden.

2) Binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag stuurt het bestuur als het dossier volledig is een ontvangstbewijs naar de aanvrager en en informeert hem dat vóór het begin van de werken een plaatsbezoek zal gebeuren. 

Indien het dossier niet volledig is, informeert het bestuur de aanvrager dat zijn dossier onvolledig is en deelt het mee welke documenten of inlichtingen ontbreken. Het bestuur levert het ontvangstbewijs af binnen de 30 dagen na ontvangst van de ontbrekende documenten of inlichtingen. 

3) Binnen de 2 maanden na het versturen van het ontvangstbewijs sprrekt het bestuur zich uit over de toelaatbaarheid van de subsidieaanvraag, en deelt mee welke studies, handelingen en werken het in aanmerking neemt voor de subsidie. 

4) Tijdens de werken:

De aanvrager verbindt zich ertoe om:

 • de studies, handelingen en werken te laten uitvoeren door een gekwalificeerd ondernemer, met naleving van de geldende normen;
 • de bezoeken van bestuursleden toe te staan teneinde de nodige controles uit te voeren;
 • als in het kader van de restauratie een studie wordt uitgevoerd, een kopie van deze studie te bezorgen aan het bestuur;
 • het bestuur in te lichten over elke verandering die zich tijdens de werken kan voordoen;
 • de handelingen en werken binnen een termijn van 18 maanden te laten uitvoeren na  de beslissing tot toekenning van de subsidie.

5) Na de werken:

De aanvrager verbindt zich ertoe om niet moedwillig de gerestaureerde elementen te verplaatsen of te beschadigen binnen een termijn van 10 jaar na de toekenning van de subsidie.

Documenten op te sturen naar het bestuur:

 • binnen een termijn van één jaar na afloop van de werken het bestuur de facturen of verantwoordingsstukken van de uitgevoerde werken bezorgen, evenals het betalingsbewijs (de datum van het einde van de werken is ldie van de voorlopige oplevering of, als er geen is, de datum van de laatste factuur of van de laatste gerechtvaardigde prestaties);
 • tenminste één kleurenfoto van goede kwaliteit van het goed in zijn geheel en een kleurenfoto van goede kwaliteit van het element van het betreffende klein erfgoed. 

De subsidie wordt betaald na controle van de naleving van de bovengenoemde voorwaarden. 


Voor meer informatie...

Bij twijfel over de subsidieerbaarheid van uw studies of werken, voor technisch advies of als u een papieren versie van het aanvraagformulier en het toepassingsbesluit wenst, kan u ons infoloket contacteren.

Een financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

GOB – BSO
Directie Monumenten en Landschappen 
Cel Klein Erfgoed

Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel 
erfgoed.brussels
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tel: 02/204 26 46

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be