Home > Stadswinkel > Lezingen > Lezingen 2017
Lezingen 2017 PDF Afdrukken

 

Dit jaar worden tussen 16 september en 28 oktober 14 lezingen en 5 workshops georganiseerd.

De middaglezingen zullen doorgaan tussen 12 u en 14 u en de afterwork lezingen tussen 18 u en 20 u. Ze vinden allemaal plaats in de CIVA stichting.
De workshops worden in kleine groepen gehouden (maximum 20 deelnemers). De plaats is voor elke workshop verschillend (zie in de programma hieronder).

 


PRAKTISCHE INFORMATIE

PLAATS VAN DE LEZINGEN :

CIVA Stichting
Kluisstraat 55
1050 Brussel

INSCHRIJVINGEN EN BIJKOMENDE INFORMATIE : 

Inschrijving wenselijk (voorrang aan ingeschreven deelnemers) voor de lezingen en verplicht voor de workshops. Bij niet-deelname aan een workshop zal een forfaitaire vergoeding van € 50 gevraagd worden.

U kunt zich inschrijven 

  • via de telefoon: 02 227 42 69
  • online via de link hieronder:

>>> On-line inschrijvingsformulier <<<
 

 


GEDETAILLEERD PROGRAMMA LEZINGEN

De lezingen zullen in de taal van de spreker en in simultane vertaling FR/NL gegeven.

LEZINGEN OP ZATERDAG

16 SEP
De tuintjes aan de straatkant

Anne VOETS : kunsthistorica, landschapsarchitecte
Vanaf het einde van de 19e eeuw komt de planning van de inspringstroken ten opzichte van de openbare weg tot ontwikkeling in het kader van de nieuwe verkavelingen. Behalve de minerale behandeling van de toegang tot de voordeur en later tot de garage, vormen deze op grote schaal beplante ruimten echte tuintjes aan de straatkant.  Ze hebben vele stedenbouwkundige en architecturale troeven: toename van de breedte tussen de voorgevels aan weerszijden van de openbare weg, meer natuurlijk licht in de straat en in de gebouwen, valorisatie van de architectuur... De inrichting van de inspringstrook varieert in de loop der tijden, constructies en wijken, gaande van het tuintje dat gesloten is met versierde smeedijzeren tralies tot het gewone gazon.  

28 OKT
Je passiefwoning zorgvuldig bewonen

Donnatienne HERMESSE: BONNEVIE VZW
Marc PONCELET: HOMEGRADE
Wat is een passiefwoning, wat zijn haar werkingsprincipes ? Hoe kunt u optimaal gebruik maken van uw passiefwoning? Deze lezing bekijkt de kenmerken en de voor- en nadelen van alle kanten, en geeft een feedback van bewoners van passiefwoningen. 

MIDDAGLEZINGEN (dinsdag van 12h tot 14h)

19 SEP
Taken en verplichtingen van de bouwplaatsactoren : wie neemt wat voor zijn rekening ? 

Marie DE JAER en Céline RAULIER: HOMEGRADE 
Deze lezing richt zich tot de kandidaat-bouwers.  Ze wil een duidelijk beeld  geven van de verantwoordelijkheden, taken en verplichtingen van alle betrokkenen bij een bouwplaats (architect, bouwheer, aannemer, ...). Deze materie begrijpen is een factor voor het welslagen van een bouwplaats, en maakt een betere aanpak van geschillenbeslechting mogelijk. 

26 SEP
Genieten van hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling in een mede-eigendom: buitenkans of utopie ?

Nicolas VANDERNOOT: HOMEGRADE
Vandaag meer dan ooit moet de keuze voor hernieuwbare energie (en warmtekrachtkoppeling) aangemoedigd worden. Maar wat in het geval van een mede-eigendom? Wat zijn de belemmeringen voor het gebruik ervan? Wat zijn de mogelijkheden?

3 OKT
Gasketels: de balans van de nieuwste normen en voorschriften

Nicolas VANDERNOOT: HOMEGRADE
We horen veel over de nieuwe eisen en verplichtingen betreffende de plaatsing of de vervanging van gasketels. Deze lezing wijst op de verschillende normen en voorschriften die moeten nageleefd worden, met nadruk op de recente wijzigingen.  

10 OKT
Onze renovatiemethodes opnieuw uitdenken - een stap naar de circulaire economie

Guillaume AMAND, Miriam MEKHALFA en Sophie HOLEMANS: HOMEGRADE 
In tegenstelling met het traditionele model van de lineaire ontwikkeling "ontginning, productie, eliminatie", is het nu tijd voor het hergebruik, het repareren en het delen. Het gebied van de renovatie blijft niet achter: een vloer opknappen, een tegelvloer recupereren, de demonteerbaarheid van elementen voorzien, een wasmachine en een atelier delen, het zijn enkele voorbeelden van acties om te integreren wanneer u renoveert. Deze lezing geeft concreet aan hoe de filosofie van een circulaire economie in onze renovaties kan worden toegepast.  

17 OKT
De regionalisatie van de woninghuurovereenkomst : de nieuwigheden van de Brusselse ordonnantie

Nicolas BERNARD : UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS
Het Brussels Gewest, bevoegd (sinds de 6e Staatshervorming) voor de materie van de woninghuurovereenkomst, verordent als eerste een normatieve tekst op het vlak van de huur, die de bestaande federale wet vervangt.  Op welke innovaties heeft de Brusselse ordonnantie betrekking (wat betreft de huurprijs, de duur, de huurwaarborg, de medehuur, het studentenhuurcontract, het proefhuren, …) ? Deze lezing laat toe meer inzicht te krijgen in deze tekst, die zeer binnenkort in werking zal treden. 

24 OKT
De hervorming van het BWRO

Betty WAKNINE: Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening  (BWRO), rechtsgrondslag van de planning, de stedenbouw en het Brusselse onroerende erfgoed, wordt in een nieuw jasje gestoken ! Het Brussels Gewest is begonnen met een hervorming die alle aspecten van deterritoriale ontwikkeling betreft: planning, procedures voor de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, evaluatie van de effecten, erfgoed, bouwmisdrijven, enz.  De doelstelling is de vereenvoudiging van de stedenbouwkundige voorschriften.  Het is de bedoeling om beter in te spelen op de verwachtingen van de sector, de burgers en de professionals, met naleving van de rechtspraak van de Raad van State en de Europese richtlijnen.  Deze lezing beschrijft uitvoerig de wijzigingen en hun gevolgen voor de Brusselaars. 

AFTERWORK LEZINGEN 18h-20h

21 SEP
Regenwatertank

Stephanie MORLOT: HOMEGRADE  
Waarom in Brussel regenwater recupereren ? Waar moet u op letten vanaf het verzameloppervlak tot aan de kraan? Welke hoeveelheid? Welke kwaliteit? Welke toepassingen? 

28 SEP
Condensatie, een terugkerend probleem in de Brusselse woningen

Eli CHABRILLAT en Patrick HERREGODS: HOMEGRADE 
Vele Brusselaars hebben te maken met vochtproblemen in hun woning. Vaak gaat het om een « condensatie »probleem. Deze lezing geeft een algemene uitleg over dit verschijnsel en stelt hulpmiddelen voor zodat iedereen deze aandoening kan herkennen. Ze probeert de verantwoordelijkheden van de huurders en van de eigenaars te identificeren, en overloopt de verschillende oplossingen. Ten slotte geeft een reële situatie, in de vorm van een spel, aan iedereen de mogelijkheid om zich de thema's die tijdens de lezing aan bod kwamen, eigen te maken.

5 OKT
Fotovoltaïsche zonnepanelen : ontwikkelingen en vooruitzichten

Michel HUART: l’APERE ASBL
Deze lezing stelt de vooruitzichten, de ontwikkelingen en de vernieuwingen van fotovoltaïsche zonnepanelen op de voorgrond, op het vlak van technologie, economie en reglementering. Het onderwerp wordt transversaal benaderd en er wordt gewezen op de grondbeginselen van het projectontwerp voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen : het « waarom fotovoltaïsche zonnepanelen installeren ? », het « hoe ? » waarbij de te volgen stappen voor de installatie in herinnering worden gebracht, en het « hoeveel ? » via de financiële analyse van een project en de evolutie van de kosten. 

12 OKT
Stadsmoestuinen erfgoed en vooruitzichten

FABRIK VZW en Lionel BOYER: LE DÉBUT DES HARICOTS VZW
Hoe kunnen de stadsmoestuinen voldoen aan de huidige ecologische en sociale uitdagingen?  Deze lezing presenteert de geschiedenis en het erfgoed van de stadsmoestuinen, de soorten moestuinen en de technische oplossingen om ze in zijn woonomgeving of wijk te realiseren, voorbeelden van Brusselse initiatieven en feedback. 

19 OKT
De bemiddeling:« …en als we er eens over spraken… »

NOBIC: Netwerk van Openbare Bemiddelingsdiensten voor Interpersoonlijke Conflicten- Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Fuift uw overbuur elke week in zijn appartement? Zijn de ingang van het huis en het trappenhuis altijd vuil en rommelig?  Wordt u in de herfst overrompeld door de  bladeren van de boom van uw buurman, en verknoeit zijn schaduw de zomer ? Gebeuren de beloofde werken niet en laten andere gedurende maanden een spoor van stof en lawaai achter? Blaft een hond van zodra zijn baasje weg is? Betaalt een huurder de huur niet? ? Betreurt u het rampzalige beheer van het mede-eigendom? In elke gemeente kunnen bemiddelaars u gratis helpen om te communiceren en om een oplossing te vinden die geschikt is voor iedereen... en als we er u eens over spraken?  

26 OKT
Energiebesparing en akoestiek

Sophie MERSCH: HOMEGRADE
Manuel VAN DAMME: VK ENGENEERING
De Brusselaars besteden steeds meer zorg aan de thermische isolatie van hun woningen. Ze optimaliseren de verwarmings-en ventilatiesystemen, maar vergeten dikwijls dat het welzijn van de bewoners ook afhangt van hun akoestisch comfort. Hoe energie en akoestiek verenigen? Hoe voorkomen dat energetische ingrepen  geluidshinder veroorzaken ? Deze lezing reikt oplossingen aan en wijst u de weg naar het beste  compromis. 

 


GEDETAILLEERD PROGRAMMA WORKSHOPS

Woe 27 SEP
Plannen lezen en tekenen

Van 18u tot 21u, "MaisonEcoHuis" - Fortstraat 33 -1060 Sint Gillis
Ali EL ASLI en Églantine DAUMERIE: HOMEGRADE
Kobe LOOTENS: CAFA ASBL
Hebt u een plan nodig om uw appartement of huis te herinrichten of om een stedenbouwkundige aanvraag zonder architect in te vullen? Wilt u een plan leren lezen en tekenen ? Deze workshop leert u de beginselen van het architectuurtekenen.

Zat 30 SEP
Boekhouding van kleine mede-eigendommen

Van 14u tot 17u, HOMEGRADE - Antwerpselaan 24 - 1000 Brussels
Jean-Pierre LANNOY: Erkend gerechtelijk expert in Mede-eigendom en gebouwbeheerder
Deze workshop richt zich tot de kleine mede-eigendommen die door een niet-professionele syndicus worden beheerd. Hij definieert op efficiënte en participatieve wijze wat een goed beheer is, en gaat meer bepaald in op de invoering van een boekhouding voor deze mede-eigendommen. Naast de niet-professionele syndici is de workshop ook bedoeld voor de accountants, de leden van de Raden van mede-eigendom en iedere geïnteresseerde mede-eigenaar. 

Zat 7 OKT
De kleine gebaren voor een rationeel energiegebruik

Van 14u tot 17u, HOMEGRADE - Antwerpselaan 24 - 1000 Brussels
Jonas MOERMAN: Ecoconso
U kunt uw factuur en uw energetische voetafdruk verlagen door een rationeel energiegebruik aan te nemen, via kleine gebaren, zonder grote investeringen en zonder comfortverlies. Deze animatie laat u kennismaken met concrete acties bij u thuis en helpt u zijn principes in de praktijk te brengen. 

Zat 14 OKT
Ontdek de grote principes van de geluidsisolatie

Van 14u tot 17u, plaats nog te bepalen
Daniel DE VROEY: AMBACHTSMAN
Daniel De Vroey werpt zich op als afbreker van de akoestische mythe. Als uitstekend pedagoog toont en illustreert hij de akoestische beginselen op spontane en eenvoudige wijze in een gebouw dat gerenoveerd wordt.  De workshop vindt plaats op een werf. 

Zat 21 OKT
Hergebruiken in plaats van afbreken : pistes voor een circulaire renovatie

Tijd en plaats nog te bepalen
Hélène DUBOIS en Églantine DAUMERIE: HOMEGRADE
Ter gelegenheid van de renovatie van een eengezinswoning kunnen sommige materialen gerevaloriseerd worden in plaats van tot afval herleid te worden en naar het containerpark gestuurd te worden.  Deuren, ramen, houten vloeren, tegelvloeren, gietijzeren radiatoren, geglazuurde muurkappen en nog vele andere, hebben nog potentieel.  Er zijn verschillende pistes voor hergebruik : hergebruik in situ, transformatie voor een ander gebruik, verzending naar kringloopcentra of tweedehands doorverkopers. Deze workshop/dit bezoek toont hoe een inventaris van de bestaande materialen wordt gemaakt, dit is een eerste stap om hun mogelijkheden te bepalen, en verkent daarna de pistes voor hergebruik, doorverkoop ...

 


Een initiatief van Homegrade, met de steun van Leefmilieu Brussel en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be