Home > Wonen in Brussel > Mijn stad en mijn wijk > Wijkcontract
Duurzaam wijkcontract PDF Afdrukken

 

 
 
 

De wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma's op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in verschillende kwetsbare wijken en in partnership met de gemeenten. Deze programma's plannen verschillende projecten binnen eenzelfde wijk, te realiseren binnen een termijn van 4 jaar (met een aanvulling van 2 jaren om de laatste werven af te maken).  

Deze verschillende operaties zijn opgebouwd rond vijf soorten acties die bestaan uit:

•    de renovatie van bestaande woningen,

•    het creëren van nieuwe woningen,

•    de renovatie of de creatie van ruimten voorbehouden voor ambachtelijke of industriële activiteiten, aangevuld met een huisvestingsoperatie, 

•    de herinrichting van de openbare ruimten,

•     de creatie of de versterking van wijkinfrastructuren en -voorzieningen, ongeacht of ze van socio-culturele, sportieve of andere aard zijn, en die in de eerste plaats bestemd zijn voor kinderen en jongeren,

•    het opzetten van sociale en participatieve activiteiten tijdens de duur van het wijkcontract.

Dit alles kadert in duidelijk afgebakende perimeters.

De operatoren die belast zijn met de uitvoering van het programma zijn de gemeente, het OCMW, elke instelling van openbaar nut zoals bijvoorbeeld het Woningfonds of een vzw. 

Opgelet, er zijn duidelijk gescheiden fasen :

•    de voorbereidende periode, met een duur van 1 jaar, tijdens dewelke het programma wordt uitgewerkt,

•    de uitvoeringsperiode van het programma, met een duur van 4 jaar (met een eventuele aanvulling van 2 jaar om de laatste werven af te werken).

De beoogde doelstellingen :

•    het tegengaan van de verloedering van sommige wijken.

•    het concentreren van meerdere operaties in eenzelfde wijk om de impact ervan te verhogen en nieuwe dynamieken te lanceren.

•    het inspelen op de verschillende componenten van de wijk: de gebouwen, de openbare ruimten, de wijkinfrastructuren en -voorzieningen, de economische en sociale initiatieven.

•    het actief betrekken van de bewoners en de gebruikers van de wijk en dit vanaf het begin, om de behoeften in kaart te brengen en de prioriteiten te stellen.

Binnen de perimeters van duurzame wijkcontracten zijn de bedragen van de gewestelijke premies verhoogd

 

De wijkcontracten, gecreëerd in 1993, worden in 2010 duurzame wijkcontracten met de nieuwe ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 28 januari 2010 (Besluit van de Regering van 27 mei 2010). Daarom wordt bij elke operatie een bijzondere aandacht besteed aan de milieu- en duurzame dimensie :

•    hoge energie-efficiëntie in de vastgoedtransacties 

•    gebruik van milieuvriendelijke materialen, regenwater- en afvalbeheer, creëren van tuinen en gedeelde moestuinen, opleiding van jongeren en werkzoekenden in de beroepen van de duurzame stad, etc. 

 

Hoe wordt een duurzaam wijkcontract opgesteld?

In functie van de beschikbare financiële middelen stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering elk jaar een lijst op van de wijken die van een duurzaam wijkcontract kunnen genieten. Daarvoor neemt ze de staat van verval van de de gebouwen en openbare ruimten binnen de wijk, de aanwezigheid van leegstaande gebouwen en braakland, of het aantal slecht uitgeruste woningen, evenals een reeks sociale indicatoren zoals bijvoorbeeld het aantal werklozen en bestaansminimumtrekkers. De geselecteerde wijken zijn steeds in een RVOHR perimeter gelegen. 

Voor elk duurzaam wijkcontract wordt door de Gemeente of door een studiebureau, indien de gemeente deze taak aan het bureau toevertrouwt, een programma opgesteld. Teneinde een programma op te stellen dat zoveel mogelijk aan de wijkbehoeften tegemoetkomt, zal de gemeente zich baseren op de participatie van degenen die er wonen, werken en regelmatig komen, om hun mening te kennen. Dat is de reden waarom de gemeente, vooraleer een definitief programma vast te leggen, een basisstudie en een programmaontwerp zal opstellen, die beide zullen worden uitgewerkt in samenwerking met de wijkbewoners op de algemene wijkvergaderingen, de vergaderingen van de wijkcommissie, een "diagnose" wandeling en participatiedagen. Niet alleen zal de gemeente u informeren over de inhoud van de basisstudie en van het ontwerp van programma, u kunt ook met haar samenwerken om de prioriteiten te bepalen en na te denken over de inhoud van het programma. 

De basisstudie bestaat voornamelijk uit het optekenen van de bestaande situatie en het vastleggen van prioriteiten. 

Het ontwerp van programma geeft een gedetailleerde beschrijving van alle projecten die zullen uitgevoerd worden. Om te worden gerealiseerd moet een project verplicht in het programma worden opgenomen !

 

Hoe deelnemen aan het opstellen van een duurzaam wijkcontract?

De gemeente heeft 1 jaar om een programma op te stellen. Daarom:

1° zal ze snel een eerste algemene wijkvergadering bijeenroepen, voor iedereen toegankelijk,  die de vertegenwoordigers van de wijk in de wijkcommissie zal aanduiden:  minimum 8 bewoners, evenals 2 personen uit de economische, school- of verenigingssector.

2° zal ze binnen de 2 maanden de wijkcommissie oprichten en haar werking verduidelijken in een huishoudelijk reglement .

3° zal ze een openbaar onderzoek organiseren 

•    De algemene wijkvergadering?

De eerste vergadering moet de gemeente toelaten om de wijkbewoners in te lichten over de aanvang van het programma en met hen de dialoog aan te gaan, om zo de aandacht te vestigen op de troeven en de problemen van de wijk en de prioriteiten te bepalen die voor de uitwerking van het programma moeten uitgevoerd worden.

Ze moet de wijkbewoners ook toelaten om hun vertegenwoordigers in de wijkcommissie aan te duiden. ?

Tijdens de duur van de ?uitwerking van het programma zal de gemeente minimum 3 Vergaderingen bijeenroepen. De conclusies van de basisstudie m.b.t. de uit te voeren prioriteiten, evenals het ontwerp van programma dat  door de Wijkcommissie wordt goedgekeurd, zullen er worden voorgesteld. ?

We herinneren eraan dat de algemene wijkvergaderingen voor iedereen toegankelijk zijn. Ze zijn een informatiepunt, een plaats van interpellatie en discussie tussen de gemeente, het Gewest, de verschillende operatoren die het programma uitvoeren, en de wijkbewoners. 

•    De wijkcommissie?

De wijkcommissie zorgt er voor dat de uitwerking van het programma regelmatig opgevolgd wordt. Het is een plaats voor informatie en dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers, wat een betere aanpassing van het programma aan de behoeften van de wijk mogelijk moet maken. De wijkcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeentelijke, gewestelijk en gemeenschapsoverheden, vertegenwoordigers van wijkbewoners en het verenigings-, school- en economisch leven, die rechtstreeks door de algemene wijkvergadering worden aangeduid, en één vertegenwoordiger per operator die belast is met de uitvoering van één of meerdere projecten.  

Meer bepaald zal de wijkcommissie, tijdens het jaar waarin het programma wordt uitgewerkt, advies uitbrengen over de basisstudie en het ontwerp van programma. Ze zal minstens 3 keer samenkomen. 

•    Het openbaar onderzoek?

Na te zijn goedgekeurd door de wijkcommissie en aan de algemene wijkvergadering te zijn voorgesteld, wordt het ontwerp van programma gedurende minstens 15 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek dat door de Gemeente wordt georganiseerd. Rode aanplakbiljetten die het openbaar onderzoek aankondigen, worden op verschillende plaatsen in de wijk aangebracht. Tijdens deze termijn kan iedereen die geïnteresseerd is het ontwerp van programma raadplegen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente, en ofwel zijn opmerkingen schriftelijk bekendmaken, of, eveneens schriftelijk, een aanvraag indienen om te worden gehoord door de overlegcommissie. ?

De overlegcommissie onderzoekt de opmerkingen die bij het openbaar onderzoek werden geformuleerd en nodigt iedereen, die wenst gehoord te worden, uit vooraleer ze haar advies uitbrengt. Deze commissie werd opgericht in het kader van de wetgeving betreffende stedenbouwkundige plannen en vergunningen. Ze onderzoekt dus enkel de projecten voor de aanleg van openbare ruimten en de bouw/renovatieprojecten van gebouwen vanuit hun «fysieke » impact op de wijk. ?Het gaat dus om een commissie waarin openbare instellingen vertegenwoordigd zijn die niet dezelfde zijn als deze van de wijkcommissie. Na deze 3 etappes te hebben doorlopen, wordt het ontwerp van programma goedgekeurd door de Gemeenteraad. Vervolgens wordt het voor analyse voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.  Het is pas vanaf het ogenblik dat het ontwerp van programma wordt goedgekeurd door de Regering, dat het effectief wordt en men echt van een "programma" kan spreken. Zijn uitvoering kan van start gaan!? Welke overheden zijn vertegenwoordigd in de overlegcommissie ? ?Deze commissie hoort alle personen die bij een project betrokken zijn (projectontwerper, buurtbewoners,...) alvorens haar advies uit te brengen. ?De Algemene wijkvergaderingen, de vergaderingen van de wijkcommissie en het openbaar onderzoek zijn de 3 belangrijke momenten georganiseerd door de gemeente, waardoor u geïnformeerd wordt over de voortgang van het programma en er actief kan aan deelnemen. 

?                      de gemeente

?                      het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dienst stedenbouw en dienst monumenten en landschappen)

?                      het Brussels Instituut voor Milieubeheer (het BIM)

?                      de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de GOMB)

•    Hoe de uitvoering van het programma van het duurzame wijkcontract volgen??

De algemene termijn voor de uitvoering van het programma bedraagt 4 jaar (vermeerderd met 2 jaar om de laatste werven af te werken). Het gaat om een maximumtermijn die wordt toegepast op de huisvestingsprojecten, evenals op de ?projecten die verband houden met de aanleg of  de versterking van de wijkinfrastructuren en -voorzieningen.  ?Het opzetten van sociale initiatieven wordt beperkt tot de periode van 4 jaar. ?De termijn voor projecten die verband houden met de openbare ruimte is met de helft verminderd (2 jaar + 1 jaar). De reden is simpel: de overheid beheert de openbare ruimte. De projecten kunnen dus sneller van start gaan, waardoor ze een zichtbare en onmiddellijke verbetering van het imago en de sfeer van een wijk creëren. ?De wijkcommissie volgt de vooruitgang van deze verschillende operaties: demarches voor de verwervingen, inhoud van de voorontwerpen en ontwerpen, gunning van de opdrachten voor de uitvoering van de werken, controle van de toegangsvoorwaarden tot woningen,... Ze moet eveneens elk jaar haar advies geven over het administratief en financieel verslag van de activiteiten die in het kader van het sociale luik ontwikkeld werden... Ze komt minstens 8 keer per jaar samen, buiten de schoolvakanties. De vertegenwoordigers van de bewoners, de bedrijfswereld, de schoolinstellingen en verenigingen moeten dus de wijkbewoners over elke operatie informeren en bij de wijkcommissie eventuele vragen in verband met deze operaties doorgeven. De gemeente moet tijdens de uitwerking van het programma jaarlijks ook minstens 3 algemene wijkvergaderingen organiseren, buiten de schoolvakanties. We herinneren eraan dat deze Vergaderingen voor iedereen toegankelijk zijn. ?Bovendien zullen, in het kader van de wetgeving over de stedenbouwkundige vergunningen, de belangrijkste operaties elk afzonderlijk het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek (zoals dit het geval was voor het ontwerp van programma), waarbij ieder dit dit wenst, zijn mening kan uiten. 

 

Kan het programma onderweg gewijzigd worden?

 

Er kan in het tweede jaar van de uitvoering van het programma een wijziging van het programma optreden (mits naleving van zijn totaal budget),  waardoor operaties die in het begin niet voorzien waren, in aanmerking kunnen worden genomen, of waardoor projecten die geprogrammeerd waren in functie van eventuele onvoorziene omstandigheden, kunnen worden aangepast. De programmawijzigingen worden besproken op de vergaderingen van de wijkcommissie. 

Voor meer informatie en om de lijst met de lopende duurzame wijkcontracten te raadplegen, klik hier.

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be