Home > Wonen in Brussel > Mijn woning en haar omgeving > Burenhinder
Buurtlawaai PDF Afdrukken

 

Respect voor de buren

Het naleven van enkele eenvoudige en niet dure handelingen vormt al een eerste stap om het geluidsklimaat te verbeteren: vermijd het sportief versnellen en remmen, beluister muziek met een koptelefoon, vermijd hakken die de loopgeluiden accentueren, als u een hond hebt, probeer hem af te leren te pas en te onpas te blaffen (spreek erover met een dierenarts bijvoorbeeld)…

In geval van geluidsoverlast raden wij u in de eerste plaats aan om een gesprek te voeren met de buur waar het storende geluid vandaan komt. Hij is zich misschien niet bewust van het probleem.

 

Bemiddeling

Indien de dialoog moeizaam verloopt, kan het nuttig zijn de hulp te vragen van de syndicus van het gebouw of van een lokale bemiddelaar. Dit is een ervaren professional wiens taak het is de dialoog te herstellen en oplossingen te vinden voor het burenconflict (lawaai, gebrek aan respect voor de gemeenschappelijke delen, agressieve houding…).

De lokale bemiddelaars zijn vaak gemeentelijke ambtenaren of paragemeentelijke vzw's en ze hangen soms af van de gemeentelijke politie. Informeer u bij uw gemeente.?

Opmerking : niet te verwarren met de sociale bemiddelaars, die op grotere schaal werken en proberen de relaties tussen de burger en de instellingen of de lokale overheid te bevorderen, in overleg met het verenigingsmidden en de Jeugdhuizen.

 

Vredegerecht

Als de bemiddeling mislukt, kan een (gratis) verzoening worden aangevraagd door eenvoudig een brief te sturen naar de vrederechter van zijn gemeente.

Als de verzoening mislukt, kunt u nog een proces aanspannen voor het vredegerecht. Deze procedure is veel eenvoudiger dan de klassieke procedure van strafrechtelijk onderzoek voor het Parket.

 

Klachten

Voor een dringende interventie (bijv. nachtlawaai) dient u de lokale Politie te contacteren. Het is echter af te raden om klacht in te dienen bij de politie, omdat zo de klassieke procedure wordt opgestart. 

Indien de dialoog met de veroorzaker van de overlast mislukt, kunt u een klacht indienen bij Leefmilieu Brussel (voorheen BIM) met behulp van een standaard klachtenformulier. Alvorens dit te doen is het evenwel raadzaam een aangetekende brief te sturen naar degene die de hinder veroorzaakt, waarin u hem op hoffelijke wijze herinnert aan de ondernomen stappen en de eventuele mondelinge of schriftelijke afspraken. U kunt klacht indienen indien hij niet positief heeft gereageerd binnen een redelijke termijn. 

Het klachtenformulier is verkrijgbaar bij de Dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel.

 

 

 

Dienst Info-Leefmilieu

tel : 02/775 75 75 of www.leefmilieubrussel.be

 

Indien Leefmilieu Brussel uw klacht ontvankelijk acht, komt deze bij u een geluidsmeter installeren die automatisch in werking treedt wanneer zich een geluid voordoet. Leefmilieu Brussel laat de meter 24 u bij u of meer, indien het onmogelijk was de metingen te verrichten. Ze vergelijken daarna de resultaten met de Brusselse normen en indien deze overschreden zijn, kunnen ze op uw aanvraag uw buren verplichten om hun gedrag te wijzigen of om werken uit te voeren voor een betere geluidsisolatie, op straffe van een geldboete. Deze dienst is gratis, maar kan u helaas niet onmiddellijk helpen, omdat aan uw buren een bepaalde termijn wordt toegekend om het probleem op te lossen. 

Meer info over burenhinder hier.

Voor klachten m.b.t. vliegtuiglawaai, biedt Leefmilieu Brussel de Brusselaars de mogelijkheid om een klacht online in te dienen.

 

Opmerkingen:

  • Voor sommige geluidsbronnen bestaat er geen enkele wetgeving die geluidsnormen vastlegt (bijv. wegverkeer, spoorverkeer en waterverkeer, activiteiten van Landsverdediging, school- en cultusactiviteiten). Het BIM kan dus geen inbreuk vaststellen en tussenkomen.
  • De belangrijkste bronnen van geluidshinder zijn: slecht afgestelde airconditioning, muziek met geluidsversterking, het lawaai van het laden en lossen van goederen, lawaaierig nachtwerk en werven.

 

Geluidsisolatie

Meestal is het mogelijk de geluidsisolatie van uw woning te verbeteren. Maar opgelet, er is geen "wondermiddel": de meest volumineuze oplossingen zijn de meest doeltreffende.

U kunt gratis beroep doen op onze akoestisch adviseur.

 

Stadswinkel

Akoestisch adviseur

 

Sophie Mersch ?burgerlijk ingenieur-architecte?02/219 40 60 ? Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Zie ook onze bladzijden met technisch advies:

•  Geluidsisolatie van muren

•  Geluidsisolatie van vloeren

•  Geluidsisolatie van vensters

•  Geluidsisolatie van het hellend dak of geluidsisolatie van het plat dak 

 

Premies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent, onder bepaalde voorwaarden, een bijkomend voordeel toe aan bewoners die recht hebben op de renovatiepremie.  

Consulteer onze FAQ voor meer info over de mogelijkheden voor premies m.b.t. de verschillende werken voor geluidsisolatie.

 

Publicaties

Leefmilieu Brussel heeft in de reeks "GELUID" drie documenten gepubliceerd, verkrijgbaar bij hun Dienst Info-Leefmilieu (02 775 75 75) of op onze permanentie in de St-Gorikshallen :

  • Wegverkeer en blootstelling aan lawaai: een kaart om te handelen, dat de meest lawaaierige wegen in het Brussels Gewest aanduidt,
  • Last van lawaai ? Uw rechten en plichten, dat hoofdzakelijk over burenhinder gaat,
  • Renovatie en geluidsisolatie, een brochure over geluidsisolatie met technische fiches.

 

 

Onze andere pagina's over geluidsproblemen:

• Begrippen van akoestiek?

• Geluidsregelementering

• Isolatie van interne geluiden: de muren?

• Isolatie van interne geluiden: de vloeren?

• Isolatie van externe geluiden: de vensters

?• Isolatie van externe geluiden: het dak

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be