Home > Stadswinkel > Wie zijn we? > Wie zijn we?
Onze doelstellingen, diensten, statuten, geschiedenis en subsidies PDF Afdrukken

 

Onze doelstellingen
Onze diensten
Onze statuten
Onze geschiedenis
Onze voornaamste partners
Onze subsidies

 

Onze doelstellingen

 

De vereniging wil alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder enig onderscheid, informeren over het leefmilieu en een kwaliteitsvolle leefomgeving, huisvesting en de verbetering ervan, stadsrenovatie, stedenbouw en ruimtelijke ordening, en rationeel energiegebruik. Kortom: over alles wat men vandaag doorgaans duurzame ontwikkeling noemt.

Zo heeft ze heel wat expertise ontwikkeld over wonen, het adviseren van particulieren, sensibiliseringsacties en de ontwikkeling van instrumenten ten dienste van de bevolking.

alt


Onze diensten

Het informatiecentrum is 5 dagen per week toegankelijk voor het publiek. Het informeert en adviseert de Brusselaars bij hun renovatie-en bouwprojecten, maar verspreidt ook technische informatie over andere stedelijke dimensies (mobiliteit, stedenbouw, "groene" omgeving, waterbeleid). Deze dienstverlening is gratis en onafhankelijk. Jaarlijks worden meer dan 17000 bezoeken en contacten genoteerd. Ze bestaat uit 5 componenten :

- het infoloket in de Sint-Gorikshallen,
- de telefoonlijn,
- vragen beantwoorden via e-mail,
- gespecialiseerd advies op afspraak,
- een actieve aanwezigheid op evenementen in het Brussels Gewest.

Daarnaast worden ook volgende diensten aangeboden en ontwikkeld:

- advies aan administraties : de Stadswinkel speelt een rol inzake informatie voor de gemeentelijke overheden en andere gemeentelijke diensten (OCMW,...). Hij wordt ook geconsulteerd in het kader van het beleid en de wetgevingen met betrekking tot de premies voor particulieren.

- advies aan verenigingen en veldoperatoren (Sociale Verhuurkantoren, Netwerk Wonen,…) : de Stadswinkel wordt regelmatig geconsulteerd voor advies en raadgevingen, voor medewerking aan acties (uitlening van materiaal, conferenties of participeren bij evenementen,..).

- de website : met zijn vele verwijzingen geeft hij een reeks technische en praktische informatie. Dit hulpmiddel wordt continu geactualiseerd. De site wordt door het grote publiek bezocht en op grote schaal in de professionele sectoren verspreid. Jaarlijks worden 500.000 bezoeken geteld.  

- de diagnoses ter plaatse, die het gespecialiseerd advies kunnen aanvullen door bezoeken ter plaatse, worden geheel onafhankelijk uitgevoerd en zijn gericht op het zoeken van praktische oplossingen. 

- opleidingen: de Stadswinkel heeft, op vraag van de subsidiërende overheden, specifieke opleidingen ontwikkeld (energieadviseur, beheer van water, akoestiek, klein erfgoed, beheer van bouwafval, ecorenovatie...) bedoeld voor de sleutelactoren van de stedelijke sector. De vereniging heeft dus een echte knowhow verworven inzake het ontwerpen van opleidingen in stedelijke kwesties.

- lezingen: de Stadswinkel organiseert jaarlijks lezingencycli die vooral voor het grote publiek bestemd zijn. Het niveau van de lezingen kan variëren van "initiatie" tot "specialisatie". Het vaak talrijke publiek woont deze lezingen elk jaar regelmatig bij. Deze cycli bestaan uit drie ontmoetingsformules met het publiek: lezingen, renovatiecafés en workshops. 

- tot slot heeft de Stadswinkel didactisch materiaal ontwikkeld met technische of pedagogische onderwerpen, en deelgenomen aan specifieke activiteiten :  tentoonstellingen, publicaties, animatie van collectieve aankoopgroepen, inventaris van leegstaande industriële gebouwen, begeleiding en sensibilisering van de bewoners in het kader van wijkcontracten, enz... 

Om al deze diensten te realiseren, beschikt de Stadswinkel over een technisch team waardoor de onderwerpen verspreid kunnen worden. Deze expertisepool is erkend voor zijn vermogen om multidisciplinaire en toch specifieke benaderingen van de onderzochte problemen aan te nemen (multidisciplinaire benadering gericht op de praktijk en de verspreiding van kwaliteit). Deze technische productie heeft ons er ook toe aangezet een publicatiecapaciteit te ontwikkelen.

Een team van 12 gekwalificeerde adviseurs (architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen, jurist, kunsthistorici) zorgt voor het uitvoeren van al deze opdrachten.

alt


Onze statuten

De Stadswinkel - Centre Urbain is een Brusselse, pluralistische en tweetalige vzw opgericht in 1988.

Ze is pluralistisch en tweetalig, omdat zich binnen haar beleidsorganen:

- de helft vertegenwoordigers uit het verenigingsmilieu, aangeduid door Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL),
- de helft vertegenwoordigers uit het politieke midden, aangeduid door de publieke overheid of de Brusselse democratische politieke partijen

- 2/3 vertegenwoordigers van de Franse taalgemeenschap,
- 1/3 vertegenwoordigers van de Nederlandse taalgemeenschap bevinden.

Haar statuten werden in het Belgisch Staatsblad van 29 september 1988 gepubliceerd.

alt


Onze geschiedenis

De Stadswinkel werd opgericht in 1988, op initiatief van Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), met het doel de informatie van de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen, inzake het leefmilieu en de verdediging van een kwaliteitsvolle leefomgeving, de huisvesting en haar verbetering, de stadsrenovatie, de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, het rationeel energiegebruik, enz. :  wat men vandaag doorgaans duurzame ontwikkeling noemt. 

 
Aanvankelijk bestonden deze diensten voornamelijk uit :
- renovatieadvies ; 
- advies met betrekking tot het huurcontract en het huren van woningen ;
- leefmilieuadvies ;
- de inventaris van leegstaande industriële gebouwen (overgenomen door de GOMB).
 
De vereniging heeft geleidelijk een expertise ontwikkeld inzake wonen en ze heeft verscheidene tools gecreëerd in dienst van de bevolking. 
 
Zo heeft de Stadswinkel, als logisch gevolg van het renovatieadvies, volgende diensten opgericht :
- het patrimoniumadvies (opgericht in 1992 en ontwikkeld vanaf 1997) ; 
- het Brussels Energieagentschap (in 1996). Het ABEA is een dienst van de Stadswinkel, ontwikkeld in het juridisch kader van de vzw ;
- de expertisedienst in geluidsisolatie (in 2004) ;
- het informatiecentrum voor ecoconstructie (in 2008) ;
- de dienstverlener stedenbouw (in 2011)
 
Hij heeft ook :
- het Netwerk Wonen gecoördineerd en het lokale renovatieadvies bij de verenigingen van het Netwerk verzekerd ;
- opdrachten uitgevoerd voor het aanzetten tot de renovatie en het behoud van erfgoed in het kader van de wijkcontracten van de Stad Brussel. 
 
De Stadswinkel vzw en het  ABEA hebben sedert meer dan 20 jaar een erkende expertise verworven in de volgende domeinen  :
- rechtstreekse informatie aan de bewoners (loket, telefoon, e-mail)
- sensibilisering van de bewoners (animaties, lezingen, evenementen)
- technisch advies (kwalificatie en expertise van de adviseurs: architect & ingenieur)
- bewustmaking (pedagogische animatie in de scholen, Europees project voor energie-educatie)
- projectondersteuning (technisch en methodologisch)
 
De informatie die door de Stadswinkel verspreid wordt, wil in de eerste plaats praktisch en concreet zijn, toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek, om het te helpen bij de stappen die het wil ondernemen om zijn woning te verbeteren.
 
alt

 

Onze voornaamste partners

- de bevoegde Ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor  de Stadsrenovatie en Ruimtelijke Ordening, de Monumenten en Landschappen, en de Energie, 

- Leefmilieu Brussel - BIM,

- het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

- de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

- de Europese Commissie - Algemene Directie Energie,

alt


 

Onze subsidies

 

De Stadswinkel, voornamelijk gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hangt af van een reeks financieringsovereenkomsten die hem in staat stellen een transversale en globale dienstverlening te geven die uitstijgt boven de administratieve segregaties en thema's of de ministeriële bevoegdheden. Momenteel zijn de overeenkomsten :

- Info energie
- Info renovatie
- Info patrimonium
- Info Ecoconstructie / akoestiek
- Dienstverlener Stedenbouw

De Stadswinkel beschikt ook over Belgische en Europese financieringen voor specifieke projecten die ons belangrijkste project aanvullen, voornamelijk in de pedagogische sector, het toegepaste onderzoek of de uitwisseling van goede praktijken. 

Gewestelijke subsidies

Info Renovatie
Informatie-, advies- en sensibiiseringsopdracht voor renovatie
Subsidiërende instantie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info Energie
Informatie- en sensibiliseringsopdracht voor het rationeel energiegebruik, voor het grote publiek
Uitvoeren van energieaudits
Subsidiërende instantie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Leefmilieu Brussel

Info Patrimonium
Informatie-, advies- en sensibiliseringsopdracht inzake het "dagelijkse" patrimonium 
Onderhoud en updating van de internetsite “Register van de Beroepen van het patrimonium"
Redacties van publicaties voor het grote publiek
Subsidiërende instantie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info Stedenbouw
Ondersteuningsopdracht voor particulieren over de van kracht zijnde reglementen en de stappen die moeten genomen worden om renovatie-of constructiewerken uit te voeren 
Hulp bij de redactie van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld van de medewerking van een architect 
Subsidiërende instantie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest / BROH

Info Ecoconstructie & Akoestiek
Informatieopdracht van technisch advies en individuele begeleiding van particulieren op het vlak van ecoconstructie en geluidsisolatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Subsidiërende instantie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Leefmilieu Brussel

Europese subsidies

Serpente
Project dat gericht is op het verbeteren van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen in tien Regio's in Europa. 
De uitwisseling van goede praktijken, van politieke en institutionele aard maar ook van bouwtechnieken, wordt samen met de beleidsmakers gerealiseerd.  
Subsidiërende instantie: Fonds EFRO - Interreg IVC-project

Maepe
Project voor de ontwikkeling en de verspreiding van gemeenschappelijke methoden voor het verminderen van de energiearmoede, in samenwerking met de gemeente Lewisham (GB) en het Pact-Arime de Nice (FR)
Subsidiërende instantie: Grundtvig, Europese Commissie

ComeOneLabels
Het Come On Labels project wil de beste Europese praktijken op het vlak van de labeling van huishoudtoestellen bundelen en steunt de inwerkingstelling van de nieuwe labels. Bedoeling is om de zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van de energielabels in de EU te verhogen en de markt voor gelabelde producten te verbeteren.  
Subsidiërende instantie: Intelligent Energy for Europe, Europese Commissie.

alt

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

© Centre Urbain asbl - Stadswinkel vzw
Powered by Wavenet